ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(3) din OG nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Vatra Dornei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin DADP și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.89