ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea perioadei și a sumelor necesare organizării și desfășurării manifestării “Serbările Zăpezii – 2005”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 14.01.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d” și “p”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor cultural sportive “Serbările Zăpezii” – ediția 2005 în perioada 11-13 februarie 2005.

Art. 2 Se aprobă suma de 750 milioane lei pentru organizarea manifestărilor cultural sportive “Serbările Zăpezii” – ediția 2005, conform bugetului estimativ de cheltuieli – anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul DSIE și Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

LUCIAN IOJA

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2005

NR.9