ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.21/28.02.2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.06.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul Direcției economice, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând seama de Declarația autentificată sub nr.726/14.04.2005 la BNP “Niculina Vasiluț” prin care se revocă oferta de donație a imobilului Bibliotecii municipale, autentificată sub nr.168/24.01.2003 la BNP “Niculina Vasiluț;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “s” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se abrogă art.4 din HCL nr.21/28.02.2003 privind achiziționarea unui apartament de pe piața liberă.

Art.2. Primarul municipiului, prin Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

GHEORGHE ICHIM

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.06.2005

NR.90