ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut pentru reabilitarea

străzilor și trotuarelor din municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 15.07.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) și (2) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractarea unui împrumut în valoare de 15.000.000 lei (RON) pentru finanțarea obiectivului de investiții “Reabilitarea străzilor și trotuarelor din municipiul Vatra Dornei”.

Art. 2 Se aprobă realizarea procedurii de selecție a unei societăți de consultanță pentru angajarea și administrarea creditului.

Art. 3 Se aprobă realizarea procedurii de selecție a societății bancare finanțatoare pentru creditul prevăzut la art.1.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

15.07.2005

NR.91