ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei suprafețe

de 9500 mp. teren, situată în Vatra Dornei, str. Unirii f.n.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 15.07.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 9500 mp teren, situată în str. Unirii fn., teren identic cu parte din parcelele topo nr.2715/2, 2714/1, 2714/2, 2713, 1235 din CF 586.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație al chiriei terenului descris la art.1 se stabilește la 0,3 lei noi/mp/lună.

Art. 3 Durata închirierii se stabilește la 10 ani cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

15.07.2005

NR.92