ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Comisiei

de evaluare a ofertelor de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 15.07.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor și art. din 16 alin. (4) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă componența Comisiei de evaluare a ofertelor de concesionare după cum urmează:

Președinte: -Borgovan Petric㠖 secretarul municipiului

Membrii: -Fediuc Milica – consilier local

-Postelnicu Petrică Tinel – consilier local

-Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

-Funcționarul public responsabil cu activitatea de concesionare

Art.2 Primarul municipiului, prin comisia nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

15.07.2005

NR.93