ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de credit în valoare de EUR 86,300,000 încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxembourg S.A., Consiliul Județean Suceava și 59 de unități administrativ teritoriale sucevene pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în prima fază a Programului “Utilități și Mediu la Standarde Europene în județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 22.08.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.484/2002, art.31 alin (3) și a art. 58 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, art.3 alin (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004 și ale HG nr.2415/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.313/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 alin (1) din Legea nr.215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Municipiul Vatra Dornei a unui act adițional la contractul de facilitare de credit (“Contractul de Credit”), încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank AG Luxembourg SA (căreia Deutsche Bank Londra, creditorul inițial, i-a transferat prin novație toate drepturile și obligațiile decurgând din contractul de credit), Județul Suceava și celelalte 59 de unități administrativ teritoriale sucevene pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în prima etapă a Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”. Actul adițional negociat de Consiliul Județean Suceava va avea ca părți semnatare Deutsche Bank Luxembourg SA, Județul Suceava, celelalte 59 de unități administrativ teritoriale sucevene părți la contractul de credit, precum și Municipiul Suceava și Municipiul Rădăuți, acestea două din urmă în calitate de noi împrumutați în cadrul contractului de credit.

Art. 2 În conformitate cu actul adițional menționat la art.1, din capitalul de EUR 16,540,000 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr.45 din data de 30.04.2004 spre a fi împrumutat de la Deutsche Bank AG Luxembourg în baza Contractului de Credit, Municipiul Vatra Dornei va împrumuta doar capitalul de EUR 8,178,711 capital în legătură cu care Municipiul Vatra Dornei va plăti dobânzi, comisioane și alte costuri determinate conform Contractului de Credit, diferența de capital în sumă de EUR 8,361,289 urmând a fi împrumutată de Municipiul Suceava și/sau Municipiul Rădăuți. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr.45 din data de 30.04.2004, precum și anexa la Contractul de Credit se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Se împuternicește Domnul Huțanu Constantin în calitate de Primar al Municipiului Vatra Dornei să semneze actul adițional, precum și orice alte documente, notificări etc. în legătură cu actul adițional la Contractul de Credit, inclusiv cele necesare obținerii aprobării Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale potrivit legislației în vigoare.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

22.08.2005

NR.95