ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu în clădirea administrativă a Stadionului municipal și a unei suprafețe de teren, pentru servicii de televiziune prin cablu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 22.08.2005, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unei camere în clădirea administrativă a Stadionului municipal și a suprafeței de 20 mp teren, situată în incinta clădirii administrative a stadionului, pentru servicii de televiziune prin cablu.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație al chiriei spațiului și terenului descrise la art.1 se stabilește la 3,3 lei noi/mp/lună pentru spațiu și pentru 2 lei noi/mp/lună pentru teren.

Art. 3 Durata închirierii se stabilește la 3 ani cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Cadastru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

22.08.2005

NR.97