ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasamentului pentru funcționarea oborului de animale

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 31.08.2005, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.42/2004 – privind organizarea activității veterinare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și “t”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă amplasarea și amenajarea Oborului de animale al municipiului Vatra Dornei în str. Chiliei nr.48A, în zona Stației de epurare.

Art. 2 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

PETRICĂ TINEL POSTELNICU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.08.2005

NR.99