ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2006

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.35 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, prevederile Legii nr.379/2005 a bugetului de stat pe anul 2006, precum și adresa Consiliului Județean Suceava nr. 2216/10.01.2006;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d”, precum și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2006, cu veniturile, respectiv cheltuielile, în sumă de 24.580.657 lei RON.

Art. 2 Detalierea veniturilor și a cheltuielilor este prezentată în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă lista cheltuielilor de investiții pentru anul 2006, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.1