ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, către UCECOM, a suprafeței de 4466 mp. teren situat în str. Republicii fn., aferent construcției proprietatea privată a acesteia

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 4466 mp teren, către Asociația Națională a Coperației Meșteșugărești - UCECOM, teren situat în str. Republicii fn., teren identic cu parcela topo nr.2858 provenită din parcela nr.2267/2 din CF.4028, teren aferent construcției “Centru comercial” proprietatea UCECOM.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 25 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea unui avans de 15% până la data încheierii contractului, iar diferența în rate egale trimestriale pe o perioadă de 1 an de la încheierea contractului.

Art. 3 Diferența de teren limitrofă celui descris la art.1 va avea destinația de cale de acces și parcare publică.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.10