ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor necesare pentru amenajarea cantinelor de la cele 3 grădinițe cu orar prelungit, cantina de ajutor social și creșa de copii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 31.07.2006,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă executarea lucrărilor de refacere și modernizare a cantinelor de la cele 3 grădinițe cu orar prelungit, cantina de ajutor social și creșa de copii, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea acestor lucrări se va face de la bugetul local conform valorilor prevăzute pentru fiecare obiectiv în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul Urbanism și Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.07.2006

Nr.105