ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării Proiectului

“Marketing comun al resurselor turistice Vatra Dornei – Vilkovo”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 31.07.2006,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și alin. (7) lit.”c” art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului de coooperare transfrontalier㠓Marketing comun al resurselor turistice Vatra Dornei – Vilkovo” din cadrul Programului de vecinătate România –Ucraina 2004-2006, cu suma de 5650 euro, reprezentând 10,15% din bugetul proiectului.

Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor neeligibile, precum și eventualele depășiri de contract.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul de Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.07.2006

Nr.106