ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.55/2006 privind

aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul

”Centrală termică cu cogenerare în municipiul Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 31.07.2006,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Hotărârea Consiliului Local nr.55/2006 se completează cu articolul 2 și 3, după cum urmează:

Art.2 Se aprobă valoarea totală a investiției în sumă de 17.347.416 RON, din care valoarea pentru C+M 4.251.987 RON.

Art.3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai lucrării de investiții “Centrală Termică cu Cogenerare în Municipiul Vatra Dornei”, conform anexei l la prezenta hotărâre, pe baza valorilor determinate în Studiul de fezabilitate.”

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul DSIE și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ANETA CIOBANU

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

31.07.2006

Nr.107