ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei spațiilor cu destinația de cabinete medicale și activități conexe actului medical ce urmează a fi vândute conform OUG nr.110/2005 aprobată prin Legea nr.236/2006

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit azi 14.08.2006 în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) din OUG nr.110/2005- privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care își desfășoară activități conexe actului medical, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.236/2006;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin (5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Lista spațiilor cu destinația de cabinete medicale și activități conexe actului medical ce urmează a fi vândute în baza OUG nr.110/2005, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Lista prevăzută la art 1 va fi afișată la sediul Primăriei și publicată pe site-ul Consiliului Județean prin grija secretarului municipiului.

Art. 3 Pentru cele 3 cabinete medicale din clădirea Creșei de copii se vor asigura spații de desfășurare a activității în mansarda clădirii Policlinicii, urmând ca aceste spații să poată fi cumpărate ulterior de către titularii cabinetelor medicale, în condițiile legii speciale de vânzare a spațiilor medicale..

Art. 4 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ILIE ROMILĂ

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

14.08.2006

Nr.108