ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de 8 mp. teren situat în str. Republicii nr.5, în vederea înființării unui punct de informare turistică

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit azi 14.08.2006 în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regiomul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de 8 mp. teren situat în str. Republicii nr.5 – zona chioșcului de ziare din stațiune - în vederea amplasării unuei construcții din lemn cu destinația de punct de informare turistică.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație al chiriei va fi cel prevăzut în HCL nr.112/2005 privind taxele, impozitele și chiriile locale pentru anul 2006.

Art. 3 Durata închirierii se stabilește la 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Primarul, prin Serviciul Urbanism, Compartimentul Cadastru și Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE

ILIE ROMILĂ

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.08.2006

Nr.109