ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitație publică, a două suprafețe de teren,

una în str. Podu Verde și cealaltă în str. Unirii, în vederea construirii

unor magazine tip supermarket

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit azi 14.08.2006 în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă executarea a două Planuri Urbanistice de Detaliu pentru următoarele amplasamente: “parcare din str. Podu Verde – zona sens giratoriu” și “zona str. Unirii nr.66-78 între str. Sondei și str. Azurului”.

Art. 2 Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a amplasamentului “parcare din str. Podu Verde – zona sens giratoriu” în suprafață de 3976 mp. și a amplasamentului “zona str. Unirii nr.66-78 între str. Sondei și str. Azurului” în suprafață de 5000 mp., în vederea construirii unor magazine de tip supermarket.

Art. 3 Nivelul de pornire la licitație al redevenței va fi de 25 euro/mp.

Art. 4 Durata concesiunii se stabilește la 49 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 5 Primarul, prin Serviciul Urbanism, Compartimentul Cadastru și Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE

ILIE ROMILĂ

CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.08.2006

Nr.110