ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unui număr de 4 boxe pentru lemne,

confecții metalice, pentru locatarii din zona str. Parcului nr.21

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 30.08.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.11, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea unei baterii de 4 boxe pentru lemne, confecții metalice, pentru locatarii din zona str. Parcului nr.21.

Art. 2 Suma de 8000 lei RON necesară achiziționării bunurilor descrise la art.1 va fi suportată din bugetul local..

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.08.2006

Nr.111