ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind concesionarea – drept de acces, fără licitație publică, către SC ROMTELECOM SA, a unei suprafețe de 2 mp. teren situat în str. Podu Verde, în vederea montării unui subrepartitor pentru rețeaua telefonică Argestru

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 30.08.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.79/2002, privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea – drept de acces, fără licitație, a suprafeței de 2 mp teren, situat în strada Podu Verde f.n., către SC ROMTELECOM SA, în vederea montării unui subrepartitor pentru rețeaua telefonică Argestru.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 49 euro/mp, plătibilă în 49 de ani.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.08.2006

Nr.112