ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind mutarea provizorie a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 “Bamby” din imobilul actual în imobilul proprietatea SC DORNA SA din str. Chilia nr.7

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 30.08.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.84/1995, republicată, a învățământului, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.1, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă mutarea provizorie a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 “Bamby” din imobilul actual în imobilul proprietatea SC DORNA SA din str. Chilia nr.7, până la finalizarea construcției noului sediu.

Art. 2 Se aprobă suportarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea utilităților și asigurarea pazei noului sediu.

Art. 3 Se aprobă scoaterea din evidențele contabile și inventarul domeniului public a imobilului clădire a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 “Bamby”, în vederea demolării și a construirii unui nou sediu pe acest amplasament.

Art. 4 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.08.2006

Nr.114