ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită pe durata executării construcțiilor către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investiții “Internat cu cantină la Liceul Ion Luca

Vatra Dornei”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară

în data de 30.08.2006

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza solicitării nr.9115/2006 a Inspectoratului Școlar al Județului Suceava;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, art.126, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe durata executării construcțiilor către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investiții “Internat cu cantină la Liceul Ion Luca Vatra Dornei”.

Art. 2 Terenul este situat în Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu în curtea interioară a Liceului Ion Luca Vatra Dornei, conform planului anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul, prin Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.08.2006

Nr.115