ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 - privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin.4 lit.”a” 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006, aprobat prin HCL nr.1/31.01.2006 și rectificat prin HCL nr.36/30.03.2006, prin HCL nr.70/30.05.2006 și prin HCL nr.89/29.06.2006, cu influențele prezentate în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ILIE ROMILA

Contrasemnează

p. Secretarul municipiului

Jr. Petronela Vlasa

 

 

 

 

VATRA DORNEI

07.09.2006

NR.119