ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acceptarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și administrarea

Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 05.10.2006 în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) și art.12 alin.(1) și (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și art.4 alin.(3) din OUG nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin.6 lit.”a” pct.13, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă preluarea unor drumuri forestiere situate în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, cu datele de identificare prezentate în anexa nr.1 și a terenurilor aferente acestora cu datele de identificare prezentate în anexa nr.2, din domeniul public al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al municipiului Vatra Dornei și administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul cadastru și fond funciar, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

05.10.2006

Nr.120