ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului pentru legitimațiile aleșilor locali

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Anexei nr.2 lit.E pct.4 din HG nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora;

În temeiul dispozițiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modelul legitimației pentru Primarul municipiului Vatra dornei și consilierii consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.122

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.122/31.10.2006

 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI PENTRU PRIMARUL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

________________________________________________________________________

| ROMÂNIA |

| |

| JUDEȚUL ____________________________________ ______ |

| _____________________________________*2) | *1) | |

| \ / |

| _______________ \ / |

| | | LEGITIMAȚIE \/ |

| | | |

| | Loc pentru | Numele ________________________________________ |

| | fotografie | Prenumele _____________________________________ |

| | | Codul numeric personal ________________________ |

| | | Calitatea --> PRIMARUL ________________________*3) |

| | | Perioada de valabilitate ______________________*4) |

| |_______________| |

| PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, |

| _______________ ____ ______________________________ |

| (data eliberării) / \ ______________________________ |

| | L.S. | (prenumele și numele) |

| \____/ |

| |

| *1) Se imprimă stema unității administrativ-teritoriale; |

| *2) Se înscrie MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA, urmat de denumirea |

| acestuia/acesteia; |

| *3) Se înscrie MUNICIPIULUI/ORAȘULUI/COMUNEI, urmat de denumirea |

| acestuia/acesteia; |

| *4) Se înscrie durata mandatului. |

|________________________________________________________________________|

 

  1. În toate cazurile materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime și îngroșare prezentate în modelele A, B și C din HG nr.282/2005.
  2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi:
  3. - carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul din procedeele utilizate în prezent în acest scop;

  4. Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELUL LEGITIMAȚIEI DE CONSILIER

AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

________________________________________________________________________

| ROMÂNIA |

| |

| JUDEȚUL ___________________________________ ______ |

| CONSILIUL LOCAL AL _________________________________*2) | *1) | |

| \ / |

| _______________ \ / |

| | | LEGITIMAȚIE \/ |

| | | |

| | Loc pentru | Numele _________________________________________ |

| | fotografie | Prenumele ______________________________________ |

| | | Codul numeric personal _________________________ |

| | | Calitatea --> CONSILIER LOCAL |

| | | Perioada de valabilitate _______________________*3) |

| |_______________| |

| PRIMARUL ________________________________*2) |

| _________________ ____ ________________________________ |

| (data eliberării) / \ ________________________________ |

| | L.S. | (prenumele și numele) |

| \____/ |

| |

| *1) Se imprimă stema unității administrativ-teritoriale; |

| *2) Se înscrie MUNICIPIULUI/ORAȘULUI/COMUNEI, urmat de denumirea |

| acestuia/acesteia; |

| *4) Se înscrie durata mandatului. |

|________________________________________________________________________|

 

  1. În toate cazurile, materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult două caractere, cu aspect sobru, menținând diferențierea de mărime și îngroșare prezentate în modelele A, B, C și D din HG nr.282/2005.
  2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi:

- carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul din procedeele utilizate în prezent în acest scop;

3. Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm.