ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.115/28.09.2005

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 31 alin.(1), (3) și (4), art.58 și art.59 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”e” și alin. (7) lit. “c”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Hotărârea Consiliului Local nr.115 din 28.09.2005 se modifică după cum urmează:

Titlul hotărârii va fi următorul:

Hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava și Consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale din zona de vest a Județului Suceava, în vederea implementării Proiectului “Sistem ecologic integrat de management al deșeurilor municipale – înființarea unui depozit ecologice cu infrastructura aferentă din Fonduri de Coeziune, pe teritoriul județului Suceava”

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava și Consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale din zona de vest a Județului Suceava prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, în vederea implementării Proiectului “Sistem ecologic integrat de management al deșeurilor municipale – înființarea unui depozit ecologice cu infrastructura aferentă din Fonduri de Coeziune, pe teritoriul județului Suceava”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.123

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 123 /31.10.2006

 

 

Lista unităților administrativ teritoriale care se asociază în vederea implementării Proiectului “Sistem ecologic integrat de management al deșeurilor municipale – înființarea unui depozit ecologice cu infrastructura aferentă din Fonduri de Coeziune, pe teritoriul județului Suceava”

 

 1. Municipiul Câmpulung Moldovenesc
 2. Municipiul Vatra Dornei
 3. Orașul Broșteni
 4. Comuna Breaza
 5. Comuna Cîrlibaba
 6. Comuna Ciocănești
 7. Comuna Coșna
 8. Comuna Crucea
 9. Comuna Dorna Arini
 10. Comuna Dorna Candrenilor
 11. Comuna Fundu Moldovei
 12. Comuna Iacobeni
 13. Comuna Panaci
 14. Comuna Poiana Stampei
 15. Comuna Pojorâta
 16. Comuna Sadova
 17. Comuna Șaru Dornei
 18. Comuna Vama