ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului local de facturare în municipiul Vatra Dornei

la energia termică furnizată populației

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.36/2006, privind instituirea prețurilor de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate și a Ordinului comun ANRE nr.21/2006 și ANRSC nr.514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a”pct.14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă, începând cu data de 01.11.2006, prețul local de facturare pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, de 91,09 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art. 2 În cazul funcționării sistemului de producere a energiei termice în regim de avarie folosind combustibil – motorină, diferența de la prețul de cost efectiv al gigacaloriei până la prețul local de facturare va fi subvenționată de la bugetul local.

Art. 3 Pentru agenți economici și instituții publice prețul energiei termice va fi de 107,5 lei/Gcal., inclusuv TVA.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.124