ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea lucrărilor de refacere a rețelei de distribuție a agentului termic în subsolurile blocurilor de locuințe în cadrul programului

“Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba executarea lucrărilor de refacere a rețelei de distribuție a agentului termic în subsolurile blocurilor de locuințe în cadrul programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”.

Art. 2 Finanțarea investiției se va face în cadrul programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.125