ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri de aplicare a prevederilor

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) și (4) ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin Legea nr. 115/2006 și art. 17, 18, 22 și 57 ale HG nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.2, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilesc veniturile nete ce se pot obține prin valorificare bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc situațiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență de la bugetul local, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 și 2, respectiv anexele nr.1 și 2 din HCL nr.27/23.02.2006.

Art. 4 Primarul, prin Direcția economică și Compartimentul de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.126