ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind impozitul pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil în anul fiscal 2007

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.265 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2 din HG nr.1086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de transport aplicabile în anul fiscal 2007;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “b” și alin. (4) lit.”c”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acordarea bonificației de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice până la data de 31 martie.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.127