ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea stațiilor publice pentru transportul public de persoane

pe teritoriul municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „d" și alin. (6) lit.”a” pct. 19, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se stabilesc stațiile publice pentru transportul public de persoane pe teritoriul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

Art. 2 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.128