ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din evidențele contabile, în vederea demolării a

clădirii anexă din str. Luceafărului nr.1

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidențele contabile ale domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, în vederea demolării, a imobilului anexă din str. Luceafărului nr.1.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.13