ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din evidențele contabile în vederea demolării

a imobilului din str. Lumea Nouă nr. 1

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”c”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidențele contabile ale domeniului public al municipiului Vatra Dornei, în vederea demolării, a imobilului de locuințe din str. Lumea Nouă nr.1.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.130