ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru unele cadre didactice și

pentru Fundația “Dorna Dorului”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.4, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 400 lei (RON), premiu din partea Consiliului local pentru 4 cadre didactice din municipiul Vatra Dornei, care au fost premiate cu ocazia Zilei Profesorului.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 1500 lei (RON), către Fundația cultural㠓Dorna Dorului”, în vederea cofinanțării activităților ocazionate de aniversarea a 30 de ani de activitate a Ansamblului folcloric “Dorna Dorului”

Art. 3 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.135