ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, terenului în suprafață de 203 mp.

situat în str. Izvorului nr.11, cu respectarea dreptului de preemțiune

pentru Karpinski Tudor

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, suprafeței de 203 mp teren, situat în str. Izvorului nr.11, teren identic cu parcelele topo nou formate nr.3469/1 de 156 mp. și 3468/1 de 47 mp. provenite din CF.9740, teren aferent casei de locuit, anexe și curte, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Karpinski Tudor - proprietarul construcțiilor.

Art. 2 Se stabilește prețul de vânzare al terenului de la art.1 la 20 euro/mp, exclusiv TVA, ținând seama de raportul de evaluare întocmit de SC EVEX CONSULTING SRL.

Art. 3 Plata prețului se va face cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.138