ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea cantității de 6 mc. lemn pentru refacerea

unei punți în zona Todireni

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin.(6) lit.”a” pct.13, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea cantității de 6 mc. lemn de construcție din pădurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, pentru refacerea unei punți peste pârâul Borcut în zona Todireni.

Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură și Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.139