ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.149/30.11.2005

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.01.2006, în ședință ordinară

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Suceava nr.23333/GE din 10.01.2006, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(3) lit.”h” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală și art. 10, alin.(3) din OG nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobată cu modificări și completări de Legea nr.634/2002 și HG nr.1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;

În temeiul dispozițiilorfart. 38 alin. (2) lit. “f” și al art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se abrogă art.2 și 3 din HCL nr.149/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Vatra Dornei.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr.149/2005 rămân în vigoare.

 

Președinte de ședință,

ILIE CRĂCIUNESCU

 

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

31.01.2005

NR.14