ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Serviciului public de asistență socială

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.33 din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”a” și „d", alin. (3) lit.”b” și alin. (6) lit.”a” pct. 2, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea Serviciului public de asistență socială, ce va funcționa ca direcție în subordinea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de asistență socială, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Organigrama Serviciului public de asistență socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Statul de funcții a Serviciului public de asistență socială, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.140