ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

“Mansardare Bloc nr.1 tronson A din str. Podu Verde nr.1”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și art.38 din Legea nr.114/1996 a locuinței – republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Mansardarea Blocului nr.1, Tronsonul A”, din Str. Podu Verde nr.1, Vatra Dornei”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cele 4 unități locative create prin investiția “Mansardarea Blocului nr.1, Tronsonul A”, din Str. Podu Verde nr.1, Vatra Dornei”, vor avea destinația de locuințe sociale.

Art. 3 Finanțarea investiției se va face de la bugetul local și din surse atrase.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.141