ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada

15 noiembrie 2006 – 15 aprilie 2007

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților și a art.41-47 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubritate aprobat prin HG nr.433/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „d" și alin. (6) lit.”a” pct.14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2006 – 15 aprilie 2007, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.143

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr.143/30.10.2006

 

 

PLANUL

de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2006 – 15 aprilie 2007

 

Activitatea de deszăpezire se va executa ziua și noaptea, manual și mecanizat în funcție de necesitate.

Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

Curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț se va face în funcție de următoarele urgențe:

  1. Urgența I:

  1. Urgența a II-a:

  1. Urgența a III-a:

Unitate responsabilă: Direcția de Administrare a Domeniului Public.