ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 47/30.05.2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) lit.”i” din Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea tarifelor la activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin DADP, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.144