ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Vatra Dornei la

Programul "Termoficare 2006 - 2009 calitate și eficiență"

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 31.10.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile anexei 1 din HG nr.462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006 - 2009 calitate și eficiență" și înființarea Unității de management al proiectului și ale OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „d" și alin. (6) lit.”a” pct.11 și 14, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Vatra Dornei la Programul "Termoficare 2006 - 2009 calitate și eficiență" cu investițiile prezentate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul, prin Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

31.10.2006

Nr.145