ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor terenurilor din domeniul privat

al municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare al terenurilor întocmit de SC LUCID EXPERT SRL Suceava, cu excepția str. Ion Luca care va fi trecută din subzona B2 în subzona A1.

Art. 2 Se aprobă prețurile de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.147

 

 

 

Anexa la HCL nr.147/30.11.2006

ZONA A

Subzona A 1 – 50 euro/mp.

Subzona A 2 – 35 euro/mp.

ZONA B

Subzona B 1 – 30 euro/mp.

Subzona B 2 – 25 euro/mp.

ZONA C

Subzona C 1 – 24 euro/mp.

Subzona C 2 – 17 euro/mp.

ZONA D – 14 euro/mp.

ZONA E – 10 euro/mp.