ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 60 mp.

situat în str. Mihail Sadoveanu nr.4, către SC Rinascente SRL,

în vederea extinderii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 60 mp teren, situat în str. Mihail Sadoveanu nr.4, teren identic cu lotul A parte din parcela topo nr.3425/70 din CF.3693, în vederea extinderii locuinței, către SC Rinascente SRL.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 30 euro/mp, exclusiv TVA, conform raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.148