ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor suprafețe de teren situate în

str. Ion Luca nr.3, cu respectarea dreptului de preemțiune

pentru Apetrii Aparaschivei Niculina și Borcan Macedon și Elisabeta

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit.”b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, suprafeței de 150,83 mp. teren identic cu parcelele nr.3 de 127mp., ½ din parcela nr. 3163 de 27 mp. și 1/3 din parcela nr.5 de 33mp. , teren aferent anexelor și curții locuinței proprietate particulară, situate în str. Ion Luca nr.3, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Apetrii Aparaschivei Niculina - proprietara construcțiilor.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, suprafeței de 154,33 mp. teren identic cu parcelele nr.1 de 85mp., parcela nr. 2 de 59 mp. și 1/3 din parcela nr.5 de 33mp., teren aferent anexelor și curții locuinței proprietate particulară, situate în str. Ion Luca nr.3, cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Borcan Macedon și Elisabeta - proprietarii construcțiilor.

Art. 3 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 și 2 se stabilește la 50 euro/mp, exclusiv TVA, cu achitarea unui avans de 20% până la data încheierii contractului, iar diferența în 2 rate egale pe o perioadă de 6 luni de la încheierea contractului.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.151