ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierea, prin licitație publică, a unor loturi de teren situate în str. Dornelor, în vederea utilizării acestora ca spații de prezentare

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regiomul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit.”a”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a 3 loturi cu suprafața de 70 mp. fiecare, teren situat în str. Dornelor – zona cuprinsă între trotuar și calea ferată în apropierea barierei - în vederea utilizării acestora ca spații de prezentare de case și module locuințe.

Art. 2 Nivelul de pornire la licitație al chiriei va fi cel prevăzut în HCL privind taxele, impozitele și chiriile locale în vigoare la data închirierii.

Art. 3 Durata închirierii se stabilește la 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Primarul, prin Serviciul Urbanism, Compartimentul Cadastru și Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.155