ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor locuințe sociale în vederea vânzării conform Legii nr.112/1995

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și alin.(5) lit. “b”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a următoarelor locuințe sociale:

Art. 2 Datele din Inventarul domeniului public, atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Vânzarea locuinței în temeiul Legii nr.112/1995, se va putea face după achitarea diferenței de chirie, conform art.2 din HCL nr.73/31.08.1999.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.156