ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor sociale, realizate prin mansardarea

Blocului nr.B din Ansamblul Transilvaniei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996 și ale HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d” și alin. (6) lit.“a” pct.17, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală de repartizare a celor 12 unități locative din mansarda Blocului B – Ansamblul Transilvaniei, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 La stabilirea ordinii de prioritate s-au avut în vedere cazurile cu situație locativă gravă și criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj aprobate prin HG nr.816/2005. La punctaj egal au prioritate familiile cu un număr mai mare de membrii, iar dacă nici în acest mod nu se poate face departajarea se va avea în vedere vechimea cererii.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.157