ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

“Realilitare Școală generală nr.1 și sală de sport”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. „b" și alin. (4) lit.”d”, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitare Școală generală nr.1 și sală de sport, Vatra Dornei”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției se va face din surse de finanțare atrase.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.159