ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri pentru organizarea

de către Liceul “Ion Luca” a Concursului interjudețean de matematică

”Memorialul Ștefan Dârțu” Ediția a VIII-a - 2006

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.“a” pct.1, precum și art.46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei RON Liceului teoretic “Ion Luca”, în vederea susținerii cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea Concursului Interjudețean de matematic㠓Memorialul Ștefan Dîrțu” ediția a VIII-a, în perioada 15-17 decembrie 2006, conform devizului anexat.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.161