ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Drăgan Viorica

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.11.2006 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și alin. (6) lit.”a” pct.8, precum și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 lei (RON), către Drăgan Viorica din str. Argestru nr.136, sprijin financiar pentru procurare de materiale, în vederea reconstrucției casei ce a fost distrusă de incendiu.

Art. 2 Sumele alocate conform art.1 vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 3 Primarul, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

IOANA NICOARĂ

 

Contrasemnează

Secretarul Municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.11.2006

Nr.162